Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej centrumwikliniarstwa.pl

Administrator strony internetowej centrumwikliniarstwa.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak transkrypcji na materiałach video

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Straub
 • E-mail: mokrudnik@interia.pl
 • Telefon: 15 649 26 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem
 • Adres: ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem
 • E-mail: info@rudnik.pl
 • Telefon: 15 876 10 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nie dotyczy.

Odkryj wiklinę

U nas zobaczysz jak wygląda wiklina w naturze i jakie cuda potrafimy z niej wyplatać

Skip to content